Știri și evenimente

19-04-2018

Anunţ Mediu, proiect "Construire Aşezământ cultural"

Comuna Berzunţi, titular al proiectului "Construire aşezământ cultural" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna /sat Berzunţi, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni - joi, între orele 08:00 - 16:30 şi vineri, între orele 08:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.04.2018

05-04-2018

Anunt Mediu

Comuna Berzunti anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Construire aşezământ cultural ", propus a fi amplasat în comuna/sat Berzunţi, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul Primăriei Comunei Berzunţi, din comuna Berzunţi, judeţul Bacău, în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30 şi vineri între orele 8.00 - 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

20-02-2018

PROCES – VERBAL privind selecţia dosarelor pentru susţinerea concursului de recrutare din data de 26.02.2018

 

Astăzi 19.02.2018, s-a procedat la selecţia dosarelor depuse pentru susţinerea concursului de recrutare din data de 26.02.2018 - proba scrisă şi  28.02.2018 - interviul, pentru ocuparea unei funcţii  publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Buget, Contabilitate, Venituri.

            Comisia constată că au depus dosare 2 candidaţi, după cum urmează:

 

-          Nechita Constantin, cu dosarul de concurs nr. 631 din 07.02.2018

-          Scurtu Cecilia, cu dosarul de consurs nr. 696 din 12.02.2018

În urma analizării dosarelor, comisia a constatat că acestea conţin toate documentele solicitate conform prevederilor legale.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

 

Nechita Constantin

Admis

-

2.

 

Scurtu Cecilia

Admis

-

 

      Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal într-un singur exemplar.

 

 

 

06-02-2018

Centralizator privind rezultatul final la concursul organizat in data de 30.01.2018 pentru ocuparea unui post contractual de Tehnician asistență socială

 

 

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Denumire

compartiment

 

Funcţia

contractuală

 

Rezultatul probelor

ADMIS/

RESPINS

 

1.

TIFAN MIRELA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

7,75

RESPINS

2.

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

7,95

ADMIS

 

Afişat astăzi 06.02.2018 , ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

 

 

 

 

 

 

06-02-2018

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de Tehnician asistență socială

 

Având în vedere contestaţia înregistrată la Primăria Comunei Berzunți cu nr. 570/05.02.2018 şi în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Dispoziția nr. 5/15.01.2018, comunică următorul rezultat:

 

Nr. crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj interviu

- comisia de concurs

Rezultatul

soluţionării contestaţiei

1

TIFAN MIRELA

7,00

Se respinge contestaţia

 

Analizănd întrebările şi răspunsurile, dnei Tifan Mirela conform planului de interviu și a punctajului acordat cu respectarea criteriilor de evaluare de către comisia de examinare răspunsurile au fost evaluate si notate corespunzator, aceasta fiind admisa.

Pentru aceste motive punctajul contestatarei rămâne neschimbat.

Potrivit a art. 34 alin. (1), lit. (b) din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, contestația se respinge.

Afişat astăzi 06.02.2018 , ora 10:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

 

 

 

02-02-2018

Centralizator privind rezultatul final la concursul organizat in data de 30.01.2018

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Denumire

compartiment

 

Funcţia

contractuală

 

Rezultatul probelor

ADMIS/

RESPINS

 

1.

TIFAN MIRELA

Asistenţă  Socială Comunitară

Tehnician asistenţă socială

7,75

RESPINS

2.

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Asistenţă  Socială Comunitară

Tehnician asistenţă socială

7,95

ADMIS

 

Afişat astăzi 02.02.2018 , ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

Contestaţiile se pot formula  in  termen de 24 de ore de la afişare.

 

 

 

 

 

 

02-02-2018

Centralizator privind rezultatul probei interviu la concursul organizat in data de 30.01.2018

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Denumire

compartiment

 

Funcţia

contractuală

 

Rezultatul probei

interviu

 

ADMIS/

RESPINS

 

1.

TIFAN MIRELA

Asistenţă  Socială Comunitară

Tehnician asistenţă socială

7,00

ADMIS

2.

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Asistenţă  Socială Comunitară

Tehnician asistenţă socială

8,20

ADMIS

 

Afişat astăzi, 02.02.2018, ora 13:30, la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

Contestaţiile se pot formula  in  termen de 24 de ore de la afişare.

 

 

 

30-01-2018

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 30.01.2018

 

 

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Denumire

compartiment

 

Funcţia

contractuală

 

Rezultatul probei

scrise

 

ADMIS/

RESPINS

 

1.

SCURTU CECILIA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

4,05

RESPINS

2

TIFAN MIRELA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

8,50

ADMIS

3

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

7,70

ADMIS

4

TIFAN PETRONELA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

1,00

RESPINS

 

Afişat astăzi, 30.01.2018, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

Contestaţiile se pot formula  in  termen de 24 de ore de la afişare.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 02.02.2018, ora 1100  pentru sustinerea probei interviu

 

 

 

25-01-2018

SELECTIE DOSARE CONCURS 30.01.2018

 

Centralizator

privind rezultatul Selecției dosarelor

 

la concursul organizat in  data de  30.01.2018 pentru ocuparea unui post contractual vacant de  Tehnician asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Berzunţi

 

Nr. crt

Numele si prenumele candidatului

Functia/compartimentul pentru care candideaza

Rezultetul selectiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

TIFAN MIRELA

Tehnician asistență socială  - Compartiment Asistență Socială Comunitară

ADMIS

-

2

SCURTU CECILIA

Tehnician asistență socială  - Compartiment Asistență Socială Comunitară

ADMIS

-

3

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Tehnician asistență socială  - Compartiment Asistență Socială Comunitară

ADMIS

-

4

TIFAN PETRONELA

Tehnician asistență socială  - Compartiment Asistență Socială Comunitară

ADMIS

-

 

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 30.01.2018, la sediul Primariei Berzunti

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, conform art. 31 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

08-01-2018

Anunt concurs

ANUNT

Primăria comunei Berzunţi cu sediul în Berzunţi, judeţul Bacău organizează concurs în data de 30.01.2018 pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, personal contractual de :

- tehnician asistenţă socială - perioada determinata - Compartiment Asistenţă Socială Comunitara;

Locul desfăşurării concursului este la sediul Primăriei comunei Berzunţi.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 09.01.2018 - 22.01.2018, ora 1500 şi cuprind documente prevazute la art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0234/366000. Persoană de contact : viceprimarul comunei sau secretarul comunei.

 

 

Înapoi